Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018

Τραπεζικές εγγυήσεις και εγγυητικές επιστολές

Η Τραπεζική Εγγύηση θεωρείται πολύ ισχυρή μορφή εξασφάλισης, εφόσον βεβαίως η Τράπεζα που την εκδίδει είναι αποδεκτή με βάση την αξιολόγησή της από τους διεθνείς Οίκους Αξιολόγησης.

Οι εγγυήσεις αυτού του είδους παρέχονται από Τράπεζες του εσωτερικού ή και του εξωτερικού και στην πράξη υλοποιούνται με την μορφή εγγυητικών επιστολών.
Αυτές οι εγγυητικές επιστολές αφορούν στην εγγύηση που δίνει κάποια Τράπεζα (εκδότης-εγγυητής) προς τον δικαιούχο της απαίτησης, στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Τράπεζα που έχει χρηματοδοτηθεί η επιχείρηση, ότι εφόσον δεν μπορέσει να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, η εγγυήτρια Τράπεζα θα καταβάλει στον δικαιούχο το αντίστοιχο ποσό.
Οι εγγυητικές επιστολές αυτής της μορφής μπορεί να είναι άνευ όρων (unconditional), γεγονός που δίνει στον δικαιούχο το δικαίωμα να ζητήσει την εξόφληση της απαίτησής του (την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής) από την εγγυήτρια οποιαδήποτε χρονική στιγμή αυτό κρίνεται σκόπιμο. Επίσης μπορεί να τεθούν κάποιοι συγκεκριμένοι όροι (conditional), η εκπλήρωση των οποίων είναι απαραίτητη προκειμένου να ζητηθεί η κατάπτωσή της (π.χ. εφόσον ο πιστούχος δεν καταβάλει εγκαίρως τους οφειλόμενους τόκους ή εάν καθυστερήσει την καταβολή δόσεων κεφαλαίου περισσότερο από 15 ημέρες από την προβλεπόμενη ημερομηνία).

Συνήθως στο κείμενο των εγγυητικών επιστολών αυτής της μορφής υπάρχει πρόβλεψη για την κάλυψη των δεδουλευμένων τόκων, πέρα από το ύψος του ποσού που προβλέπεται στην εγγυητική επιστολή. Εάν κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει τότε η χρηματοδότηση είναι για μικρότερο ποσό από το ύψος της εγγυητικής επιστολής, ώστε να προβλέπει απλήρωτους τόκους ή και συναλλαγματικές διαφορές.

Οι Εγγυητικές επιστολές διακρίνονται σε:

● Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, προκειμένου η επιχείρηση να συμμετάσχει σε κάποιο διαγωνισμό.
● Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, εκδίδονται εφόσον η επιχείρηση έχει αναλάβει την συμβατική υποχρέωση να εκτελέσει κάποιο έργο ή σύμβαση προμήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που του έχει ανατεθεί, εντός προκαθορισμένου χρονικού ορίζοντα και βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών που καθορίζονται σε σύμβαση.
● Εγγυητικές επιστολές προκαταβολής, εκδίδονται όταν η επιχείρηση ζητά από τον δικαιούχο κάποια προκαταβολή έναντι κάποιας απαίτησης η οποία θα γεννηθεί στο μέλλον από κάποια συμφωνία ή σύμβαση που υπάρχει μεταξύ των δύο μερών.
● Εγγυητικές επιστολές δεκάτων, εκδίδονται όταν ενώ μία σύμβαση έχει εκτελεσθεί, προβλέπεται ότι μέρος του τιμήματος θα παρακρατηθεί για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι να διαπιστωθεί η καλή λειτουργία του εκτελεσθέντος έργου.
● Εγγυητικές επιστολές καλής πληρωμής, εκδίδονται προκειμένου να καλύψουν ένα ευρύτερο φάσμα συναλλαγών-πληρωμών και σχετίζονται συνήθως με τις πωλήσεις επί πιστώσει.

Οι εγγυητικές επιστολές εξυπηρετούν το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης και εκδίδονται μετά από αίτημα της επιχείρησης. 
Η μέγιστη διάρκειά τους διακρίνεται σε ορισμένου χρόνου με καθορισμένη ημερομηνία λήξης που συνήθως φθάνει τους δώδεκα μήνες και αορίστου χρόνου (προς Δημόσιο, ΔΕΚΟ και ΟΤΑ) που δεν έχουν καθορισμένη διάρκεια αλλά ισχύουν έως την επιστροφή τους.

Σου άρεσε το άρθρο που διάβασες; Κάνε Like & Share!

Διάβασε επίσης στο Diaxroniko.eu