Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018

Τι είναι το Leasing;

To Leasing είναι μία ειδική μορφή χρηματοδότησης.

Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) είναι μια συμφωνία με την οποία η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης -ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ- έχει την κυριότητα κάποιου μηχανήματος, εξοπλισμού ή ακινήτου και το παρέχει -ΜΙΣΘΩΝΕΙ- στον πελάτη της ΜΙΣΘΩΤΗ για να το χρησιμοποιεί για κάποια ορισμένη χρονική περίοδο έναντι κάποιου συμφωνημένου ενοικίου (μισθώματος). 
Στο τέλος της χρονικής περιόδου ο
Μισθωτής μπορεί να το εξαγοράσει έναντι κάποιου συμφωνηθέντος εκ των προτέρων ποσού (συμβολικού ή ουσιαστικού) και να αποκτήσει την κυριότητα του μηχανήματος, εξοπλισμού ή ακινήτου και να λήξει έτσι η χρηματοδοτική μίσθωση.


Αντικείμενο Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

Κάθε κινητό πράγμα ή ακίνητο που προορίζεται για επαγγελματική χρήση μπορεί να είναι αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης. Συνεπώς, όλων των ειδών τα μηχανήματα, εξοπλισμός, μέσα μεταφοράς και ακίνητα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή ή επαγγελματική διαδικασία ενός πελάτη και να αποσβεστούν στα βιβλία του, μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω Leasing. 
Βασική προϋπόθεση είναι το χρονικό διάστημα της χρηματοδοτικής μίσθωσης να μην είναι μικρότερο από τρία έτη για τον κινητό εξοπλισμό και δέκα έτη για τα ακίνητα.


Οι πιο συνηθισμένες μορφές Leasing είναι για τα εξής:

1. Κάθε είδους μηχάνημα που χρησιμοποιείται για βιομηχανικό, βιοτεχνικό, ή επαγγελματικό σκοπό.

2. Μέσα μεταφοράς, (Λεωφορεία, φορτηγά, επιβατηγά αυτοκίνητα, ταξί) που χρησιμοποιούνται από εταιρίες ή επαγγελματίες.

3. Μηχανήματα τεχνικών έργων (εκσκαφείς, φορτωτές, χωματουργικά).

4. Γεωργικά μηχανήματα.

5. Ιατρικά μηχανήματα και εξοπλισμός.

6. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός γραφείων, έπιπλα.

7. Ακίνητα.Τύποι Χρηματοδοτικής Μίσθωσης- Ευθεία Χρηματοδοτική Μίσθωση (Straight Leasing): 
Είναι η κανονική μορφή Leasing όπου η αγορά του μηχανήματος / εξοπλισμού ή ακινήτου γίνεται από τον προμηθευτή / πωλητή μέσω της εταιρίας Leasing και παρέχεται στον μισθωτή.


-Πώληση και Επαναμίσθωση (Sale and Leaseback): 
Είναι η μορφή Leasing όπου το μηχάνημα / εξοπλισμός ή ακίνητο έχει ήδη αγορασθεί από τον μισθωτή και εν συνεχεία ζητά ο ίδιος να το πωλήσει στην αναπόσβεστη αξία του ή στην εκτιμούμενη αξία (βάσει εκτίμησης) στην εταιρία Leasing και να το εκμισθώσει στη συνέχεια.


-Υπομίσθωση (Subleasing): 
Είναι η κανονική μορφή Leasing όπου η αγορά του μηχανήματος / εξοπλισμού ή ακινήτου γίνεται από τον προμηθευτή / πωλητή μέσω της εταιρίας Leasing και παρέχεται στον μισθωτή, ο οποίος στη συνέχεια το υπομισθώνει σε τρίτο (υπομισθωτή) ο οποίος είναι ο τελικός χρήστης του μηχανήματος / εξοπλισμού ή ακινήτου.Πιστωτικά Κριτήρια

Ικανοποιητική δυνατότητα αποπληρωμής
Προκύπτουν από την ανάλυση των μεγεθών των λογιστικών και άλλων οικονομικών καταστάσεων και πινάκων (ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσης, ισοζύγια) που δείχνουν το παρελθόν, δίνουν εκτιμήσεις για την μελλοντική εξέλιξή τους και αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία για την εκτίμηση της δυνατότητας αποπληρωμής.
Πιο αναλυτικά, προσδιορίζεται ο σχετικός δείκτης αποπληρωμής ο οποίος πρέπει να κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, δηλαδή τα μισθώματα πλέον των μακροπροθέσμων δανειακών χρεολυσίων και λοιπών επιβαρύνσεων σε σχέση με τα καθαρά κέρδη προ φόρων, πλέον των αποσβέσεων και λοιπών εσόδων, να μην υπερβαίνει το 50%. Σε περιπτώσεις όπου ο ανωτέρω δείκτης υπερβαίνει το 50%, απαιτούνται επιπλέον εξασφαλίσεις που καλύπτουν αναλογικά το ποσό κεφαλαίου, έτσι ώστε ο πιο πάνω δείκτης για το ποσό κεφαλαίου που δεν καλύπτεται με εξασφαλίσεις βάσει του οποίου θα υπολογίζονται τα μισθώματα, να είναι κάτω του 50%.


Επάρκεια εξασφαλίσεων

Βασική εξασφάλιση μιας σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι ο ίδιος ο εξοπλισμός ή ακίνητο κυριότητας της εταιρίας Leasing. Εφόσον απαιτείται η λήψη επιπρόσθετων εξασφαλίσεων για την διασφάλιση της εταιρίας Leasing, τότε εξετάζεται η επάρκεια άλλωνεγγυήσεων όπως ίδια συμμετοχή του μισθωτή, προσωπική εγγύηση, προσημείωση, ενεχυρίαση μετοχών, εκχώρηση, τραπεζική εγγυητική επιστολή και από διάφορες άλλες πηγές.

Στις περιπτώσεις αιτημάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης όπου δεν υπάρχουν οικονομικά στοιχεία ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης), δηλαδή περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών, ομόρρυθμες η ετερόρρυθμες εταιρίες ή εκεί όπου οι οικονομικές καταστάσεις δεν απεικονίζουν την πραγματική εικόνα του πελάτη, τότε απαιτείται μια δήλωση ειδικής μορφής ή ανάλυση εξόδων ή προβλέψεων που πιστοποιεί την δυνατότητα αποπληρωμής του πελάτη.

Σου άρεσε το άρθρο που διάβασες; Κάνε Like και Share! 

Διάβασε επίσης στο Diaxroniko.eu